REGULAMIN CENTRUM NAUKI TAŃCA "SNAKE DANCE"

Regulamin korzystania z warsztatów w CNT SNAKE DANCE

w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 roku do odwołania.

 

 1. Organizatorem Cyklu Warsztatów o następującej tematyce "DREAMS” jest Centrum Nauki Tańca Snake Dance, Arkadiusz Skuza.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w warsztatach.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie ewentualne zmiany będą publikowane na stronie internetowej organizatora oraz udostępnione na terenie CNT Snake Dance.
 4. Cykl warsztatów tanecznych zostanie przeprowadzony w dniach od 1 maja 2021 r. do odwołania w siedzibie CNT Snake Dance pod adresem: Al. NMP 21/7, 42-202 Częstochowa.
 5. Warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w warsztatach jest akceptacja i przestrzeganie przez uczestników niniejszego regulaminu oraz podpisanie oświadczenia o uczestnictwie w warsztatach.
 6. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w warsztatach wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodzica/opiekuna prawnego.
 7. Warsztaty odbywają się wyłącznie w obecności instruktora. Osoby uczestniczące w warsztatach muszą przestrzegać przepisów obowiązującego regulaminu, a także podporządkować się poleceniom instruktora prowadzącego.
 8. Na terenie CNT Snake Dance może przebywać jednocześnie maksymalnie 15 osób, nie wliczając personelu.
 9. Na terenie CNT Snake Dance obowiązuje zakaz przebywania w strefach wyłączonych z użytku.
 10. W związku z koniecznością ograniczenia liczby osób przebywających w tym samym czasie w obiekcie, małoletni uczestnik warsztatów może być przyprowadzany i odbierany przez 1 opiekuna/rodzica.
 11. Na teren obiektu CNT Snake Dance może wejść wyłącznie dziecko/opiekun zdrowy, bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję (tj. gorączka, katar, kaszel, kichanie, ogólne osłabienie). Obsługa CNT Snake Dance w sytuacji konieczności weryfikacji stanu zdrowia może dokonać kontroli temperatury termometrem bezdotykowym.
 12. Na teren CNT Snake Dance nie może wejść osoba, która zamieszkuje z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji domowej bądź objętą nadzorem epidemiologicznym.
 13. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 14. Opiekun/rodzic małoletniego uczestnika warsztatów powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację ze szkołą. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.
 15. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u małoletniego uczestnika warsztatów objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczestnik taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 16. Osoby znajdujące się na terenie CNT Snake Dance obowiązane są do zachowania odstępu pomiędzy sobą minimum 1,5 m (nie dotyczy rodzin oraz osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym).
 17. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do stosowania środków ochrony osobistej (osłona nosa i ust), za wyjątkiem osób biorących udział w warsztatach podczas aktywności fizycznej.
 18. Przy wejściu oraz wyjściu każda z osób znajdujących się na terenie CNT Snake Dance obowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem do tego przeznaczonym.
 19. Dozowniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściu/wyjściu z obiektu, w obszarze recepcji, przed każdą salą treningową i na każdej sali tanecznej.
 20. W miejscach ogólnodostępnych i toaletach zostały udostępnione instrukcje dotyczące prawidłowego mycia rąk oraz dezynfekcji.
 21. Wszystkie powierzchnie ogólnodostępne, tj. blaty recepcyjne, klamki, poręcze, włączniki światła, szatnie są dezynfekowane odpowiednimi środkami.
 22. Na terenie CNT Snake Dance obowiązują procedury dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni, z którymi zostali zapoznani pracownicy i obsługa.
 23. Personelowi CNT Snake Dance zapewnione zostały środki ochrony osobistej (osłona ust i nosa, rękawice jednorazowe) oraz preparaty do dezynfekcji rąk.
 24. Osoby uczestniczące w warsztatach nie powinny zabierać ze sobą na teren CNT Snake Dance niepotrzebnych przedmiotów.
 25. Uczestnicy warsztatów powinni pić tylko swój napój przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce.
 26. Na terenie CNT Snake Dance obowiązuje zakaz spożywania posiłków.
 27. Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) powinno się wyrzucać do kosza.
 28. Dokonywanie płatności za warsztaty powinno odbywać się w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe, a przy stanowisku recepcyjnym może znajdować się tylko jedna osoba.
 29. Osoby przebywające na terenie CNT Snake Dance po zakończeniu warsztatów i wykonaniu niezbędnych czynności zobowiązani są do niezwłocznego opuszczenia obiektu w celu uniknięcia gromadzenia się osób.
 30. Osoby nieprzestrzegające zasad określonych w niniejszym regulaminie oraz wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia zostaną poproszone o opuszczenie terenu CNT Snake Dance.
 
 SPOSOBY PŁATNOŚCI:

1.

Opłatę za lekcje tańca, należy uregulować w biurze lub na konto Szkoły przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć w miesiącu: osoby, które dokonały wpłaty, otrzymują karnet lub potwierdzenie opłaty za lekcje pojedynczą próbną (którą należy pokazać instruktorowi przy wejściu na salę). Na tej podstawie zostaną wpuszczone na salę treningową. Wejście na salę możliwe jest tylko dla osób, które posiadają ważny (opłacony) karnet. Kursanci, którzy nie uregulują wpłaty na pierwszych zajęciach, przy czym nie otrzymają karnetu - mogą zostać nie wpuszczeni na salę. Do sprawdzenia karnetów upoważnieni są instrukotrzy. Karnety sprawdzane są na pierwszej lekcji każdego miesiąca. Prosimy pilnować wpłat na początku miesiąca.

2.

Opłaty za lekcje należy dokonać w formie gotówkowej w biurze Szkoły lub na nr konta:

41 1140 2004 0000 3502 6642 9571

CENTRUM NAUKI TAŃCA - SNAKE DANCE,

ARKADIUSZ SKUZA

AL. NMP 21/7

42-202 CZĘSTOCHOWA

z dopiskiem w tytule: opłata za lekcje tańca np. break dance powyżej 10 lat, za miesiąc np.marzec oraz imię i nazwisko

3.

Opłata obejmuje cały miesiąc kalendarzowy zajęć – wówczas płaci się za ilość zajęć wypadających w danym miesiącu kalendarzowym (patrz: Cennik),

4.

W przypadku, gdy kursant chce dołączyć w trakcie trwającego już kursu tańca, opłata wynosi:

- jeśli dołączy w pierwszej połowie miesiąca – płaci całą kwotę za karnet,

- jeśli dołączy w drugiej połowie miesiąca – 2/3 kwoty za karnet.

5.

W przypadku miesięcy skróconych, w których wypada wyjątkowo mało zajęć np. styczeń/luty (ferie zimowe), grudzień (święta) opłata za zajęcia jest ustalana przez właściciela Szkoły Tańca Snake Dance i będzie ogłoszona na stronie oraz wywieszona w biurze Szkoły przed danym miesiącem,

6.

Kursanci, którzy rozpoczynają lekcje tańca, przychodząc na pierwsze zajęcia, mogą dokonać wpłaty za "pojedynczą lekcję próbną" w kwocie - 50 zł, a decydując się na kontynuację nauki, po zajęciach lub najpóźniej na następnej lekcji dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty miesięcznej. Nie stosujemy regulowania wpłat pojedynczych z lekcji na lekcje.

7.

W związku z tym, że ilość zajęć przypadających w danym miesiącu dla poszczególnych grup jest różna, szczegółowy miesięczny cennik opłat na kolejny miesiąc dla poszczególnych grup jest dostępny w zakładce (CENNIK) lub w biurze Szkoły,

8.

W przypadku wykupienia karnetu OPEN, należy go zrealizować w ciągu 30 dni od daty zakupu, nie ma możliwości odrabiania zajęć po tym terminie. Karnet OPEN można rozpocząć w dowolnym momencie danego miesiąca i jest ważny 30 dni.

ZWROTY OPŁAT:

1.

W przypadku nieobecności na zajęciach (choroba, kontuzja, sprawy osobiste, kwarantanna) Szkoła Tańca Snake Dance nie zwraca wpłaconych pieniędzy,

2.

Osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach, mogą odrobić je na innych lekcjach w innej grupie (od poniedziałku do soboty) w ciągu 30 dni od powrotu np. po chorobie, w przypadku nie odrobienia zajęć w ciągu 30 dni – termin przepada (warunkiem odrobienia zajęć jest aktywny karnet za miesiąc, w którym chce się odrobić nieobecności, nie ma możliwości "uzbierania" np. 4 nieobecności i odrabiania zajęć nie posiadając aktualnego opłaconego i podbitego karnetu). W przypadku odrabiania zajęć należy zgłosić się najpierw do biura w celu ustalenia odrabianych lekcji.

 

3.

Zwroty za zajęcia są dokonywane tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca Snake Dance lub zmiany godzin, dni zajęć (nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę).

4.

W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Szkołę o chorobie.

 CNT Snake Dance ma prawo rozpatrzeć prośbę negatywnie, w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła oraz poprosić o zwolnienie lekarskie (do wglądu).

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

ZNIŻKI:

1.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach 2 osób z jednej rodziny udzielana jest zniżka w wysokości 10 % od łącznej kwoty, natomiast w przypadku uczestnictwa 3 osób z jednej rodziny zniżka wynosi 20 % od łącznej kwoty i kolejno 4 osoby – 30 %.....

2.

 Zniżka rodzinna jest udzielana niezależnie od stylu zajęć,

 3.

 W przypadku uczestnictwa jednej osoby w dwóch stylach tańca udzielana jest zniżka w wysokości 10 % od łącznej kwoty oraz kolejno – w trzech stylach – 20 % itd.,

 4.

Zniżka dla studentów udzielana jest w wysokości 10 % od miesięcznej opłaty za zajęcia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

5.

 W przypadku uczestnictwa studenta w dwóch rodzajach zajęć obowiązuje tylko zniżka według punktu 3,

 6.

 Zniżka rodzinna oraz zniżka za ilość kursów są naliczane tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej płatności za więcej jak jedną osobę lub więcej jak jeden kurs. Zniżka nie przysługuje, jeśli opłata zostanie najpierw wniesiona za jeden kurs lub jedną osobę, a po jakimś czasie następuje kolejny zakup (np. dla kolejnego członka rodziny lub kolejnego kursu dla tej samej osoby),

 7.

 Zniżki obowiązują tylko przy pełnych wpłatach miesięcznych, nie są udzielane przy opłatach za pojedyncze zajęcia,

 8.

Podany cennik i rabaty nie dotyczą grup studenckich.

9.

Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

INNE:

 1.

Każdy uczestnik lekcji tańca trenuje za zgodą i wiedzą swoich rodziców (opiekunów).  W razie ewentualnych kontuzji i urazów nabytych na lekcjach tańca, uczniowie podlegają posiadanym już ubezpieczeniom w swoich szkołach. Zwalnia to CNT Snake Dance od dodatkowego ubezpieczenia od ewentualnych następstw NW, NNW.

2.

W przypadku zmiany numeru telefonu każdy rodzic (opiekun) dziecka uczęszczającego na lekcje tańca ma obowiązek poinformować Szkołę Snake Dance o zmianie. Informację taką można przekazać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie lub SMS'em pod numer : 792-001-003, na miejscu w biurze Szkoły.

RODO:

a) Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE

Arkadiusz Skuza z siedzibą w Częstochowie, Al.NMP 21/7

b) Kategorie przetwarzanych danych :

Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE przetwarza Państwa dane osobowe:

-Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko

- Kod,

-Adres

-Numer telefonu,

-Fax,

-e-mail,

-NIP ( w przypadku firm)

-Dane finansowe ( w przypadku firm)

Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł takich jak np. rejestr CEIDG


W przypadku ponownego lockdownu, CNT Snake Dance postara się uruchomić zajęcia w trybie ON LINE, na których będzie możliwość wykorzystania zakupionego karnetu. Tylko w przypadku zajęć, które nie zostaną uruchomione ON LINE, będzie możliwość odrobienia zajęć po powrocie do Szkoły Tańca SNAKE DANCE. CNT SNAKE DANCE nie zwraca pieniędzy za wykupione karnety oraz za czas odbywania kwarantanny. Wszystkie nieobecności należy odrobić zgodnie z punktem 2 (ZWROTY OPŁAT).

 

Arkadiusz Skuza - Właściciel CNT Snake Dance