REGULAMIN CENTRUM NAUKI TAŃCA "SNAKE DANCE"

 SPOSOBY PŁATNOŚCI:

1.

Opłatę za lekcje tańca, należy uregulować w biurze lub na konto Szkoły przed rozpoczęciem się pierwszych zajęć w miesiącu: osoby, które dokonały wpłaty, otrzymują karnet lub potwierdzenie opłaty za lekcje pojedynczą próbną (którą należy pokazać instruktorowi przy wejściu na salę). Na tej podstawie zostaną wpuszczone na salę treningową. Wejście na salę możliwe jest tylko dla osób, które posiadają ważny (opłacony) karnet. Kursanci, którzy nie uregulują wpłaty na pierwszych zajęciach, przy czym nie otrzymają karnetu - mogą zostać nie wpuszczeni na salę. Do sprawdzenia karnetów upoważnieni są instrukotrzy. Karnety sprawdzane są na pierwszej lekcji każdego miesiąca. Prosimy pilnować wpłat na początku miesiąca.

2.

Opłaty za lekcje należy dokonać w formie gotówkowej w biurze Szkoły lub na nr konta:

41 1140 2004 0000 3502 6642 9571

CENTRUM NAUKI TAŃCA - SNAKE DANCE,

ARKADIUSZ SKUZA

AL. NMP 21/7

42-202 CZĘSTOCHOWA

z dopiskiem w tytule: opłata za lekcje tańca np. break dance powyżej 10 lat, za miesiąc np.marzec oraz imię i nazwisko

3.

Opłata obejmuje cały miesiąc kalendarzowy zajęć – wówczas płaci się za ilość zajęć wypadających w danym miesiącu kalendarzowym (patrz: Cennik),

4.

W przypadku, gdy kursant chce dołączyć w trakcie trwającego już kursu tańca, opłata wynosi:

- jeśli dołączy w pierwszej połowie miesiąca – płaci całą kwotę za karnet,

- jeśli dołączy w drugiej połowie miesiąca – 2/3 kwoty za karnet.

5.

W przypadku miesięcy skróconych, w których wypada wyjątkowo mało zajęć np. styczeń/luty (ferie zimowe), grudzień (święta) opłata za zajęcia jest ustalana przez właściciela Szkoły Tańca Snake Dance i będzie ogłoszona na stronie oraz wywieszona w biurze Szkoły przed danym miesiącem,

6.

Kursanci, którzy rozpoczynają lekcje tańca, przychodząc na pierwsze zajęcia, mogą dokonać wpłaty za "pojedynczą lekcję próbną" w kwocie - 30 zł, a decydując się na kontynuację nauki, po zajęciach lub najpóźniej na następnej lekcji dopłacić pozostałą należność do pełnej opłaty miesięcznej. Nie stosujemy regulowania wpłat pojedynczych z lekcji na lekcje.

7.

W związku z tym, że ilość zajęć przypadających w danym miesiącu dla poszczególnych grup jest różna, szczegółowy miesięczny cennik opłat na kolejny miesiąc dla poszczególnych grup jest dostępny w zakładce (CENNIK) lub w biurze Szkoły,

8.

W przypadku wykupienia karnetu OPEN, należy go zrealizować w ciągu 30 dni od daty zakupu, nie ma możliwości odrabiania zajęć po tym terminie. Karnet OPEN można rozpocząć w dowolnym momencie danego miesiąca i jest ważny 30 dni.

ZWROTY OPŁAT:

1.

W przypadku nieobecności na zajęciach (choroba, kontuzja, sprawy osobiste, kwarantanna) Szkoła Tańca Snake Dance nie zwraca wpłaconych pieniędzy,

2.

Osoby, które nie uczestniczyły w zajęciach, mogą odrobić je na innych lekcjach w innej grupie (od poniedziałku do soboty) w ciągu 30 dni od powrotu np. po chorobie, w przypadku nie odrobienia zajęć w ciągu 30 dni – termin przepada (warunkiem odrobienia zajęć jest aktywny karnet za miesiąc, w którym chce się odrobić nieobecności, nie ma możliwości "uzbierania" np. 4 nieobecności i odrabiania zajęć nie posiadając aktualnego opłaconego i podbitego karnetu). W przypadku odrabiania zajęć należy zgłosić się najpierw do biura w celu ustalenia odrabianych lekcji.

 

3.

Zwroty za zajęcia są dokonywane tylko i wyłącznie w przypadku rozwiązania kursu przez Szkołę Tańca Snake Dance lub zmiany godzin, dni zajęć (nie dotyczy zmiany instruktora prowadzącego grupę).

4.

W przypadku minimum dwutygodniowej choroby istnieje możliwość przesunięcia wpłaconych pieniędzy za niewykorzystane zajęcia na kolejny okres rozliczeniowy, przy czym należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Szkołę o chorobie.

 CNT Snake Dance ma prawo rozpatrzeć prośbę negatywnie, w przypadku małej liczebności grupy, której opłata dotyczyła oraz poprosić o zwolnienie lekarskie (do wglądu).

W innych przypadkach, nawet losowych, przesunięcie opłaty na okres późniejszy nie jest możliwe.

ZNIŻKI:

1.

W przypadku uczestnictwa w zajęciach 2 osób z jednej rodziny udzielana jest zniżka w wysokości 10 % od łącznej kwoty, natomiast w przypadku uczestnictwa 3 osób z jednej rodziny zniżka wynosi 20 % od łącznej kwoty i kolejno 4 osoby – 30 %.... Dj Akademia nie jest objęta żadną ze zniżek.

2.

 Zniżka rodzinna jest udzielana niezależnie od stylu zajęć,

 3.

 W przypadku uczestnictwa jednej osoby w dwóch stylach tańca udzielana jest zniżka w wysokości 10 % od łącznej kwoty oraz kolejno – w trzech stylach – 20 % itd.,

 4.

Zniżka dla studentów udzielana jest w wysokości 10 % od miesięcznej opłaty za zajęcia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

5.

 W przypadku uczestnictwa studenta w dwóch rodzajach zajęć obowiązuje tylko zniżka według punktu 3,

 6.

 Zniżka rodzinna oraz zniżka za ilość kursów są naliczane tylko i wyłącznie w momencie jednorazowej płatności za więcej jak jedną osobę lub więcej jak jeden kurs. Zniżka nie przysługuje, jeśli opłata zostanie najpierw wniesiona za jeden kurs lub jedną osobę, a po jakimś czasie następuje kolejny zakup (np. dla kolejnego członka rodziny lub kolejnego kursu dla tej samej osoby),

 7.

 Zniżki obowiązują tylko przy pełnych wpłatach miesięcznych, nie są udzielane przy opłatach za pojedyncze zajęcia,

 8.

Podany cennik i rabaty nie dotyczą grup studenckich.

9.

Poszczególne zniżki nie łączą się ze sobą.

INNE:

 1.

Każdy uczestnik lekcji tańca trenuje za zgodą i wiedzą swoich rodziców (opiekunów).  W razie ewentualnych kontuzji i urazów nabytych na lekcjach tańca, uczniowie podlegają posiadanym już ubezpieczeniom w swoich szkołach. Zwalnia to CNT Snake Dance od dodatkowego ubezpieczenia od ewentualnych następstw NW, NNW.

2.

W przypadku zmiany numeru telefonu każdy rodzic (opiekun) dziecka uczęszczającego na lekcje tańca ma obowiązek poinformować Szkołę Snake Dance o zmianie. Informację taką można przekazać drogą mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefonicznie lub SMS'em pod numer : 792-001-003, na miejscu w biurze Szkoły.

RODO:

a) Informacje o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest: Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE

Arkadiusz Skuza z siedzibą w Częstochowie, Al.NMP 21/7

b) Kategorie przetwarzanych danych :

Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE przetwarza Państwa dane osobowe:

-Nazwa podmiotu lub imię i nazwisko

- Kod,

-Adres

-Numer telefonu,

-Fax,

-e-mail,

-NIP ( w przypadku firm)

-Dane finansowe ( w przypadku firm)

Centrum Nauki Tańca SNAKE DANCE może pozyskiwać dane osobowe bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł takich jak np. rejestr CEIDG

COVID - 19:

Bezpieczeństwo kursantów oraz pracowników CNT SNAKE DANCE jest naszym priorytetem, dlatego podjęliśmy szereg działań mających zapewnić wszystkim komfortowy pobyt w naszej szkole podczas zajęć tanecznych.

W związku z tym, aby zminimalizować ryzyko zakażeń w CNT SNAKE DANCE wprowadziliśmy specjalne procedury, które będą obowiązywać w naszej Szkole. Uwzględniamy wśród nich zarówno zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jak również wiele dodatkowych działań, aby wszystkie osoby przebywające w  CNT SNAKE DANCE mogły czuć się komfortowo i bezpiecznie.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami BEZPIECZNIE W SNAKE DANCE:

– Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczestnik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

– Uczestnicy mogą być przyprowadzani do szkoły i odbierani z niej wyłącznie przez opiekunów/rodziców bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie/rodzice z oraz uczestnicy przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

– Opiekunowie/rodzice odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując następujące zasady:
a) 1 opiekun/ rodzic z uczestnikiem/uczestnikami,
b) dystansu od kolejnego opiekuna/rodzica z uczestnikiem/uczestnikami – min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły – min. 1,5 m,
d) przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosowanie środków ochronnych osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

– Wszystkie osoby wchodzące do szkoły mają obowiązek dezynfekowania dłoni.

– Opiekun/rodzic powinien być przygotowany na szybką i skuteczną komunikację ze szkołą. W razie problemu z odebraniem telefonu ze szkoły należy pilnie oddzwonić.

– Każdorazowo przed wejściem na teren szkoły opiekun/rodzic uczestnika oraz uczestnik wypełnia obowiązkowe oświadczenie zdrowotne, a następnie poddaje się obowiązkowemu pomiarowi temperatury. Temperatura powyżej 37.5 stopnia równoznaczna jest z brakiem możliwości przebywania na terenie szkoły i udziału w zajęciach.

– Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u uczestnika objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i kaszel, uczeń taki zostanie odizolowany w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Następnie opiekun/rodzic zostanie niezwłocznie powiadomiony o konieczności odebrania uczestnika ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

– Na terenie szkoły obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa (za wyjątkiem zajęć tanecznych).

– Na terenie szkoły obowiązuje zakaz przebywania w strefach wyłączonych z użytku.

– Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, osłona twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

– Uczestnik nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

– Uczestnik powinien pić tylko swój napój przechowywany w szczelnie zamkniętej butelce.

– Na terenie szkoły obowiązuje zakaz spożywania posiłków.

– Zużyte środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki) powinno się wyrzucać do kosza.

– Należy na bieżąco sprawdzać informacje dotyczące funkcjonowania szkoły.

– W przypadku, kiedy u jednego lub kilku uczestników zajęć danej grupy tanecznej zostanie potwierdzone zarażanie COVID-19, sanepid może podjąć decyzję o czasowej kwarantannie wszystkich uczestników tej grupy.

– W przypadku, gdy w określonym obszarze/mieście lub całym państwie rząd wprowadzi obostrzenia uniemożliwiające prowadzenie w szkole zajęć stacjonarnych, wszystkie zajęcia regularne przechodzą w tryb kształcenia na odległość – zajęcia online. W takiej sytuacji, jeśli użytkownik nie ma możliwości odbywać zajęć na odległość, użytkownik ma prawo: odrobić zajęcia w późniejszym terminie lub otrzymać zwrot nadpłaconych środków.

Przypominamy także o obowiązku wypełnienia i oddania w recepcji oświadczenia na temat stanu zdrowia , wypełnienia i oddania w recepcji dla każdej osoby wchodzącej na teren szkoły.

Oświadczenie można otrzymać i wypełnić na miejscu lub pobrać samodzielnie i wypełnione oddać pracownikowi recepcji.

Dodatkowo, w trosce o zdrowie swoje i innych prosimy o bezwzględną rezygnację z udziału w zajęciach, jeśli:

– u Państwa lub Państwa dziecka występują jakiekolwiek objawy przeziębienia lub grypy
– są Państwo objęci lub Państwa dziecko jest objęte kwarantanną lub izolacją
– w ciągu ostatnich 14 dni mieli Państwo lub Państwa dziecko miało kontakt z osobą z prawdopodobieństwem zakażenia, zakażoną lub chorą na COVID-19.

W przypadku ponownego lockdownu, CNT Snake Dance postara się uruchomić zajęcia w trybie ON LINE, na których będzie możliwość wykorzystania zakupionego karnetu. Tylko w przypadku zajęć, które nie zostaną uruchomione ON LINE, będzie możliwość odrobienia zajęć po powrocie do Szkoły Tańca SNAKE DANCE. CNT SNAKE DANCE nie zwraca pieniędzy za wykupione karnety oraz za czas odbywania kwarantanny. Wszystkie nieobecności należy odrobić zgodnie z punktem 2 (ZWROTY OPŁAT).

 

Arkadiusz Skuza - Właściciel CNT Snake Dance